Testy psychologiczne​

 

Przed rozpoczęciem diagnozy testowej niezbędna jest konsultacja psychologiczna, w ramach której przeprowadzany jest wywiad kliniczny (rozmowa dotycząca funkcjonowania pacjenta i jego historii życia).

 

Konsultacja nie jest wymagana w sytuacji, kiedy osoba skierowana jest do diagnozy przez lekarza psychiatrę z zaleceniem wykonania określonych testów lub kiedy osoba zainteresowana jest przeprowadzeniem badania na własny użytek (np. diagnoza ilorazu inteligencji czy struktury osobowości).


Koszt konsultacji psychologicznej (50 min) - 90,00 zł. 

Cena testu obejmuje omówienie wyników w formie ustnej (podczas bezpłatnego spotkania), natomiast koszt wystawienia pisemnej analizy wyników lub opinii psychologicznej wynosi dodatkowo 30,00 zł.

 

 

 

 

Badania

 • badania kliniczne (diagnoza osobowości, diagnoza kompetencji i przystosowania społecznego, diagnoza zaburzeń lękowych diagnoza wypalenia zawodowego, diagnoza samooceny), ocena osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.), badanie temperamentu (prognozowanie funkcjonowania w sytuacjach trudnych),

  • depresja - diagnoza indywidualna monitorowaniu przebiegu depresji i postępów w terapii, ​

 • badanie inteligencji płynnej,

 • badanie kompetencji rodzicielskich w sytuacji trudności wychowawczych, w związku z zamiarem doskonalenia kompetencji rodzicielskich  przed narodzeniem się dziecka, kandydatów na rodziców adopcyjnych lub zastępczych (identyfikowanie słabych i mocnych stron, ujawniające skłonności do popełniania określonego rodzaju błędów wychowawczych);

  • w tym ​diagnozowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów (ocena zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczej, a także osobie starszej czy niepełnosprawnej),

 • diagnoza radzenia sobie ze stresem,

 • HR - rekrutacja i selekcja zawodowa, alokacja zatrudnionych pracowników, badania kompetencji kadry kierowniczej, identyfikowanie stylów kierowania, wyznaczanie pożądanych ścieżek rozwoju kompetencji kierowniczych u kadry menadżerskiejprognozowanie rozwoju i awansu zawodowegoprognozowanie powodzenia w nowych dziedzinach, wymagających opanowania nowych kompetencji (na wyższych szczeblach edukacji i stanowiskach wymagających wysokich kompetencji intelektualnych), prognozowanie możliwości adaptacyjnych do środowiska zawodowego, funkcjonowanie pracowników i ich efektywność zawodowa, badania kwalifikacyjne na określone stanowiska pracy w pewnych zawodach;

 • doradztwo zawodoweporadnictwo szkolne, prognozowanie osiągnięć szkolnychprognozowanie możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego, badania w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji

 • badanie inteligencji emocjonalnej,

 • badania w procesach rozwojowych i coachingu,

 

Cennik badań

 

© 2017-2021 by Anna Kowalczyk-Hasterok

dobraterapia.org@gmail.com

DANE REJESTROWE:

NIP 6482510285

REGON 384100050

adres siedziby ul. Wolności 177 I piętro, 41-800 Zabrze 

konto (mBank) 50 1140 2004 0000 3802 7907 8353

nota o przetwarzaniu danych osobowych

 • Facebook